Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku, toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlayan, bireyler yönünden oluşabilecek riskleri önleme ve toplumun gelirlerinin azalmasını, giderlerinin artmasını engelleme amacı taşıyan özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşan bir hukuk dalıdır.

Anayasanın 60. maddesinde sosyal güvenlik hakkı düzenlenmiş olup, sosyal güvenlik hakkına herkesin sahip olduğu ve devletin bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı ve buna ilişkin teşkilatı kuracağı belirtilmiştir. Ülkemizde sosyal güvenlik alanında yapılan reformlarla birlikte 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Bu kanunla Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’un tüzel kişiliği sona ermiş; 2006 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile de farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi olanlar tek bir kanun içinde düzenlenmiş ve e Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında tek bir çatıda toplanmıştır.

En sık karşılaşılan iş davaları; işçilik alacağı, işe iade ve hizmet tespiti davalarıdır. İşçilik alacağı davalarında; ödenmemiş ücretler, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti vb. istenir. Hizmet tespiti davaları ise, işveren tarafından işe giriş bildirgesinin verilmemesi veya yapılan bildirimlerde gerçek çalışma sürelerinin veya gerçek ücretlerin gösterilmemesi gibi hallerde ortaya çıkan uyuşmazlıkları konu edinmektedir.

Ücretin gerçek ücretin hilafına asgari ücret olarak gösterilmiş olması durumunda hâkim, gerçek ücretin tespiti için gerekli yerlere ve meslek kuruluşlarına yazı yazarak ücret araştırması yapmaktadır.

İşçilik ilişkisinden kaynaklanan bir diğer dava türü ise iş kazası, meslek hastalığı ve iş güvenliğine ilişkin davalarıdır. Yaşanan bir kazanın iş kazası olup olmadığı ve iş kazası sayılmasının şartları, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklı maddi ve manevi tazminat ile ilgili detaylı bilgi için Ünal Hukuk avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin en sık karşılaşılan davalar ise, Sosyal Güvenlik Kurumu işleminin iptali davalarıdır.

Büromuz; işçi, işveren ve sendikalara yönelik bireysel veya toplu iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, İş Kanunundan ve Sosyal Güvenlik Kanunlarından kaynaklanan uyuşmazlıkların görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözümünün sağlanması konularında hizmet vermektedir.