Ticaret Hukuku

Ünal Hukuk; satım, distribütörlük, acentelik, lisans, franchise, taşeron, araştırma ve geliştirme, lojistik, ambalajlama, tedarik vb. de dahil olmak üzere her nevi ticari sözleşmenin hazırlanması ve bu sözleşmelerin yönetimi konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmetler sunulurken, öncelikle ilgili sektörün ihtiyaç ve öncelikleri tespit edilerek, bunlara azami önem verilmekte ve mükemmele ulaşmaya çalışılmaktadır.

Ticari uyuşmazlıkların, gerek dostane çözüm için yürütülen sulh görüşmeleri, gerekse dava ve tahkim yoluyla çözümlenmesi, ticaret hukuku alanında vermekte olduğumuz hizmetlerin temelini oluşturmaktadır.

Ticaret, endüstri ve hizmet sektöründeki faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret hukuku ile ilgili düzenlemeler genel olarak Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş olmakla birlikte, özel kanunlarda da ticaret hukukuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu; ticari işletme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz ticareti ve sigorta hukuku ayrımı yaparak ticaret hukukunu düzenlemektedir. Ticaret hukukunda yer alan temel kavramlar; tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, fatura, ticaret ortaklıkları, bono, poliçe, çek, emtia senedi, taşıma senedi, eşya ve yolcu taşıma, gemi, donatan ve navlun, zarar sigortaları (mal sigortaları ve sorumluluk sigortaları) can sigortaları (hayat sigortaları, kaza sigortaları, hastalık ve sağlık sigortaları) olarak tanımlanabilir. Ticaret ortaklıkları; kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket ve limited şirketler ile kooperatiflerdir. Kooperatifler ile ilgili ayrıca Kooperatifler Kanunu bulunmaktadır. Şirket türleri ve aralarındaki farklara ilişkin açıklamalarımız ile ilgili detaylı bilgiler diğer yazılarımızda yer almaktadır.

Günümüz koşullarında ticaret, aynı ülke sınırları içerisinde kalmayıp uluslararası boyut kazanmıştır. Yabancı ülkelerde gerçekleştirilen ticari faaliyetler, yabancı sermayeli şirketler tarafından yapılan yatırımlar ve bu şirketler ile kurulan ortaklıkların oranının artması, ihracat ve ithalatta yaşanan gelişmeler dikkate alındığında ticaret hukukunun uluslararası niteliği her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu ilişkilerde herhangi bir uyuşmazlık çıkması da beraberinde birden fazla sorun meydana getirmektedir.

Ünal Hukuk; ticari sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, ticari ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amacı ile ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmeti ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların da görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözümünün sağlanması konularında hizmet vermektedir.